මේ වැල්ලවාය පලාතේ සිදුවු අනතුරකි. අනතුර සිදුවුයේ උදේ පාන්දරය. ලොරියක වැදුණු යතුරු පැදි කරුවකු උඩින් විසිවි පාරෙන් ඇත පදුරු අස්සේ වැටුනේය. ඔහු එතැනම මිය ගියේය.


මේ ශබ්දය ඇසුනු අවට පදිංච් කරුවෝ පාරට දිවආ‍වේ ඇදෙන් නැගිට්ට ගමන්ය. සමහරු සරම පිටින්ය, කාන්තාවෝ නයිට්ය පිටින්ය.සමහරු රෙද්ද හැට්ටයෙන් ඇගපත වසාගෙන සිටියහ.


අනතුරු වාර්ථාවී පොලිස් ජිප් එක ආවේය. ඕ.අයි.සී. මහත්තයා අවට සිටිය වුන්ගෙන් කො බොඩිය කියා ඇසිය.එක් කාන්තාවක් තමන්ගේ පපුව දෙස බලා අතින් වසාගෙන ගෙදර දිව්වාය.


ඕ.අයි.සී. ඇසුවේ ඩෙඩ් බොඩිය ගැනය.


අප happy ගෙන්