* මිනිසා අායුධ සොයාගෙන සතුන් දඩයම් කරන්න පටන්ගත්ත.ගැහැණිය දඩයම්කල සතුන්ගේ සමෙන් අැදුම් මහලා එව අදින්න පටන්ගත්තා.


* මිනිසා වර්ණ සොයා ගත්ත.ගැහැණිය එවායින් රැපලාවනය අාලේපන හදල මේකප් කරන්න පටන් ගත්ත.

* මිනිසා වචන හොයාගත්තා.ගැහැණිය එ වචන වලින් තොරතෝන්චියක් නැතිව කතාබහ කරන්න පටන්ගත්තා.

* මිනිසා කාන්සිය මගහරවා ගැනිමට සංගීතය හොයාගත්තා .ගැහැණිය එ සංගීතයට නටන්න පටන් ගත්තා.


* මිනිසා ජංගම දුරකතන සොයා ගත්ත. ගැහැණිය මිනිසුන් රවටාගෙන ඔවුන්ගේ සල්ලිවලින් රී ලෝඩි දාගන්න පටන් ගත්තා.


* මිනිසා ජංගම දුරකතන වලින් ගත්ත. ගැහැණිය මිනිසුන් රවටාගෙන ඔවුන්ගේ සල්ලිවලින් රී ලෝඩි දාගන්න පටන් ගත්තා.

* මිනිසා ජංගම දුරකතන වලින් sms ගහන්න පටන් ගත්ත. ගැහැණිය පිරිමින්ට missed call ගහන්න පටන් ගත්තා.


* මිනිසා අාදායම නැමති සංකල්පය සොයාගෙන මුදල් උපයන්න පටන් ගත්ත. ගැහැණිය වියදම නැමති සංකල්පය හදාගෙන මුදල් භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා.


* මිනිසා ගොඩනැගිල්ලක් හදල එය නිවස යනුවේන් නමකලා. ගැහැණිය ගොඩනැගිල්ලට අැවිත් අපායක් බවට පත්කලා.


* මිනිසා පවුල නැමති අපුරැ කුඩා සංවිධානයක් හදාගත්ත. ගැහැණිය එ පවුලටම එකතුවෙලා නැන්දම්මා එක්ක රන්ඩු කරන්න පටන්ගත්ත.


* මිනිසා යාලු කම හොයාගෙන අාදරය කරන්න පටන් ගත්ත. ගැහැණිය එ අාදරය සොරාගෙන මිනිසුන්ව ඉක්මනට කසාද බදින්න පටන්ගත්ත.
|
This entry was posted on 03:08 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: