පිස්සුම පිස්සු කාලෙ
04:03 | Author: දුෂාන්
පිස්සුම පිස්සුමොලේ කලදක් නැති


එපා කියන දේම කරන


ඔන දේ අඩල හරි ගන්න


කිසිද දෙයක් නො තේරෙන


එත් දන්නව වගේ රගපාන


තාත්ත වගේ රැවුල කපන


අම්ම වගේ තොල් පාට කරන


කොච්චරවත් වලි අල්ලන


එ වගේම ලොකු වැඩ කරන්න යන


මාරම මාර අාතල් ගන්න


එලම එල කාලෙ


පුංචිම පුංචි කාලෙ
|
This entry was posted on 04:03 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: